Línies estratègiques

  • Que la pesca recreativa segueixi formant part de la identitat balear, però estigui més ben regulada i hi hagi més conscienciació sobre el problema i compliment de la llei.
  • Que s'aturin les ventes il·legals als restaurants procedents de la pesca recreativa.
  • Que millori la quantitat i qualitat de la informació disponible.
  • Que els pescadors recreatius participin activament en la conservació marina (mitjançant la recollida de dades i les taxes necessàries per a la gestió/ control, per exemple).
  • Que la pesca furtiva desaparegui i es consideri socialment una vergonya arreu de les Balears. Que els pescadors recreatius que compleixen la llei es distanciïn públicament deis pescadors il·legals i dels restaurants que hi comercien.
  • Que es posi en marxa un control i compliment legal eficaç. Que els inspectors públics intensifiquin la supervisió de vaixells i restaurants.
senior adult is sitting alone for fishing